fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Contactgegevens

 

Zijlweg 23
1111GG , Haarlem

 

FAQ

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Het is een lang verhaal en ook een beetje saai, maar zo weten we allebei waar we aan toe zijn. We hopen uiteraard dat het niet nodig is dat je ze door moet lezen, maar mocht dat wel zo zijn en je hebt vragen, laat het ons weten.

hallo@yoyd.nl

Definities

Algemene Voorwaarden Pink Marmelade BV (hierna YOY’D)

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de verkoper worden geleverd;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van haar herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Verkoper: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt waarvan de identiteit is weergegeven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Verkoper

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pink Marmelade BV gevestigd te Haarlem, Nederland, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Adres: Kloosterstraat 18, 2021VN Haarlem
Telefoonnummer: +31 (0)23 526 8121
E-mail: hallo@yoyd.nl
KvK-nummer: 72919582
Btw-identificatienummer: NL 859286551B01

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke bestelling op afstand tussen verkoper en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

4. Bij aangaan van de overeenkomst accepteert de consument de algemene voorwaarden.

Het aanbod

1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en kunnen door verkoper worden herroepen.

2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt of wel de looptijd die op de website yoydactivewear.com staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan de consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.

3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en de verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. De verkoper kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang haar voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen. Indien de consument van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking en voorzien van de originele etiketten en/of labels aan de verkoper retourneren.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, meldt zij dit binnen 30 dagen door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper via een e-mail aan retouren@yoyd.nl

2. Voor het verstrijken van de bedenktijd zendt de consument het product terug.

3. De consument zendt het product terug conform de voorwaarden zoals vermeld in Artikel 7, lid 1 en volgens de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

1. Als de verkoper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele verzendkosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, indien de bestelling in zijn geheel wordt geretourneerd, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de verkoper het product heeft ontvangen. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, houdt de verkoper zich het recht voor de eventuele verzendkosten niet te vergoeden.

3. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. In het geval de herroepen bestelling met een Cadeaubon is voldaan, zal het saldo in het account van de consument aangevuld worden met het betreffende bedrag. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

De prijs

1. De op yoydactivewear.com vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

2. Een eventuele bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en/of land van levering.

Nakoming overeenkomst

1. De verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Levering

1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verzenden van de bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

3. Verkoper streeft ernaar om bestellingen op werkdagen binnen 48 uur nadat de bestelling is geaccepteerd en betaald te verzenden. Genoemde leveringstijden zijn echter richtlijnen en geen fatale termijnen. Verkoper is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor een afwijkende leveringstijd.

4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijke nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na schriftelijke ontbinding terugbetalen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

1. De consument kan de bestelde producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL, BanContact of creditcard. Bij betaling met creditcard behoudt de verkoper zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en/of de adresgegevens van de consument juist zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.

2. De consument kan door middel van Klarna de bestelde producten achteraf betalen. Door het gebruik maken van deze betaalmethode, geeft de consument aan bekend te zijn met de geldende algemene voorwaarden van Klarna en accepteert zij deze algemene voorwaarden.

3. De verkoper gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.

5. Verkoper blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Cadeaubon

1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door YOY’D uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als papieren cadeaubonnen, hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door YOY’D.

2. De Cadeaubonnen van YOY’D worden uitsluitend verkocht via yoydactivewear.com. Particuliere of bedrijfsmatige doorverkoop van de Cadeaubon is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.

3. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of een tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts een keer verstrekt. In geval van diefstal, verlies of oneigenlijk gebruik door derden, wordt de Cadeaubon niet vervangen en zal er ook geen vergoeding plaatsvinden.

4. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen indien verkoper dat vraagt te worden verstrekt aan verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door verkoper aan de consument is gestuurd en waarin de code is vermeld).

5. De Cadeaubon is onbeperkt geldig en uitsluitend te besteden op yoydactivewear.com en niet inwisselbaar voor geld.

6. Om een Cadeaubon te gebruiken voegt de consument de geselecteerde producten aan de ‘Sporttas’ toe. Bij het afrekenen vinkt consument het vakje ‘Cadeaubon’ aan en vult de code van de Cadeaubon in.

7. De Cadeaubon kan in zijn geheel of in delen gebruikt worden. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen.

8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden teruggevonden in ‘Mijn YOY’D’ op yoydactivevwear.com

9. De restwaarde is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Het kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden.

10. Cadeaubonnen kunnen niet voor reeds geplaatste bestellingen gebruikt worden.

11. Wanneer het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de Cadeaubon, moet het verschil door consument betaald worden met één van de aangeboden (zie artikel 14 – Betaling)

12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

13. Mocht verkoper vermoeden dat er wordt gefraudeerd met de Cadeaubon leidt dit ertoe dat de Cadeaubon wordt geblokkeerd en niet langer gebruikt kan worden. Op verzoek dient de houder van de Cadeaubon de originele e-mail of fysieke Cadeaubon aan verkoper te overhandigen zodat de juistheid ervan door verkoper kan worden vastgesteld.

14. In geval van overmacht kan verkoper het inwisselen van de Cadeaubon voor onbepaalde tijd opschorten.

Klachtenregeling

1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke te vinden is op yoydactivewear.com en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de producten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.

3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Intellectueel Eigendom

1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de website yoydactivewear.com of het merk YOY’D berusten bij de verkoper en haar licentiegevers.

2. De consument is niet gerechtigd om (delen van) de website yoydactivewear.com op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

3. De consument mag alleen een hyperlink naar yoydactivewear.com aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is niet toegestaan zonder toestemming van de verkoper.

Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen de verkoper en de consument worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en overeenkomsten. De administratie van de verkoper geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane bestellingen. De consument erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

2. De verkoper is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst met de consument door een enkele kennisgeving aan de consument aan een derde over te dragen. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met de verkoper in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de verkoper vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

Wil je het een keer rustig nalezen?

Download dan hier onze algemene voorwaarden

Volg ons op instagram